Alt İşverenlik İşlemleri

Alt İşverenlik İşlemleri

ALT İŞVEREN- ASIL İŞVEREN KİMDİR?

4857 sayılı İş kanunun 2. maddesinin 6. ve 7 fıkrası ile Çalışma bakanlığının çıkardığı “Alt İşverenlik Yönetmeliği” bu konuyu çok detaylı şekilde açıklamıştır.

Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olma-yan kurum ve kuruluşları ifade eder. (Yönetmelik 3/ç)

Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder. (Yönetmelik 3/a)

HANGİ İŞLER ALT İŞVERENE VERİLEBİLİR ?

İş hukukunda temel kural : işverenin kendi işyerinde, kendi işçileri ile üretim yapmasıdır.Ancak Kanun şu durumlarda bu kurala istisna getirmiş ve alt işverenlik ilişkisi kurulabilmesine izin vermiştir. :

1-Yardımcı işlerde :İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işler(İş Kanunu m 2/6).İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üre-timin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan iştir.(Yönetmelik m3) Yardımcı işlerin neler olabileceği konusuna, madde gerekçesinden ve Yargıtay kararlarından şu örnekler verilebilir. Temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, torbalama paketleme hizmetleri, tahmil tahliye ve nakliye hizmetleri vs.

2-Asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde : Burada baskın olan özellik işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesidir. Bu konunun ispatı; Alt işverenin hangi teknolojik özelliklere sahip makine, alet ya da ekipmana sahip olduğu ya da çalışan personelin hangi uzmanlık belgelerine haiz olduğu olgularıyla yapılabilir.

Bu iki durum dışında mevzuatımıza göre Alt işverenlik ilişkisi kurulamaz. Kurulsa bile “muvazaa” kabul edilerek kanun nezdinde geçerli sayılmaz. Bu iki maddede belirtilen işler için kurulacak alt işverenlik ilişkisi için de mevzuatımız bir takım kriterler koymuş ve bu kriterlere uyulmaması durumunu da muvazaa saymıştır. Asıl işveren yardımcı iş sebebiyle ya da teknolojİk nedenler ve uzmanlık gerektiren işler sebebiyle alt işverene verdiği işte kendi personelini çalıştırmayacaktır. Şayet alt işverene verilen işte halen asıl işverenin işçisi de çalışıyorsa bu durum da muvazaa olarak kabul edilecektir. Bu hükümden anladığımız o durki alt işverene verilecek iş bir bölüm olarak verilecektir.

ASIL İŞVEREN- ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULMA ŞARTLARI

Yönetmeliğin 4. maddesinin 1 fıkrası gereğince

a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.

b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.

c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.

ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.

d) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.


Paylaş:

Hizmetler

Bordro Hizmeti

Bordro Hizmeti

Profesyonel Bordro Hizmetlerini uzman ekibi ile hazırlayan ve raporlandıran Bordrox firması, size iş hayatınızda gerekli olan tüm çalışma alanları konusunda yardımcı olacak ve destek verecek bir ekiple hizmet sunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Teşvikleri

Sosyal Güvenlik Teşvikleri

Bizlerden bordro hizmeti alarak firmanızın tüm bordro işlemlerini uzmanından sağlayabilirsiniz.

Teknik Bordrolama Süreçleri

Teknik Bordrolama Süreçleri

Firmamızdan bordro hizmeti alarak bu konuda profesyonel destek alabilirsiniz.

Alt İşverenlik İşlemleri

Alt İşverenlik İşlemleri

Bordro Hizmeti hakkında izlenmesi gereken süreç ve firmamızın sizlere sağladığı hizmetlere ulaşabilirsiniz.

Dış Kaynak Kullanımı / Outsourcing

Dış Kaynak Kullanımı / Outsourcing

Bordro Hizmeti işlemleri konusunda firmamızdan profesyonel destek alarak işi uzmanına teslim edebilirsiniz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı

İş başı eğitim programı konusunda yapılması gerekenler için bizlerden profesyonel destek alabilirsiniz.

AR-GE Personel Bordro Hizmeti

AR-GE Personel Bordro Hizmeti

AR-GE Personel Bordro Hizmeti

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın