İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına İlişkin Şirketlerin Sorumlulukları


ş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun (6331 sayılı Kanun) (30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan) (“İSG Yasası”) nın; gerek kamu gerekse özel işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini (“İSG”) sağlamak amacıyla hem işveren hem de çalışanlar.

Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, bir işverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama konusunda genel bir yükümlülüğü vardır ve bu bakımdan bu yönde bazı önlemler alınması gerekmektedir. Bu Kanun amaçları bakımından, işveren adına hareket eden işveren temsilcileri de işveren olarak kabul edilir.

Bu tür genel İSG yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak, aşağıda özetlendiği gibi İSG Kanunu tarafından bazı mekanizmalar getirilmiştir:

1.İşyeri Doktoru ve İş Güvenliği Uzmanı

İSG Kanununun 6. maddesi uyarınca, işverenlerin çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri doktoru ve diğer sağlık personelini atamaları gerekmektedir. Öngörülen niteliklere sahip personel olmaması durumunda, bu hizmetin tamamı veya bir kısmı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Öte yandan, işveren gerekli niteliklere ve gerekli sertifikaya sahipse, çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bağlı olarak bu İSG hizmetlerinin performansını üstlenebilir. Bir işyerinde tam zamanlı bir işyeri doktorunun çalıştığı yerlerde, diğer sağlık personelinin istihdamının zorunlu olmadığını lütfen unutmayın. Ayrıca, işyeri doktoru veya iş güvenliği uzmanının, belirlenen çalışma süresi nedeniyle tam zamanlı olarak istihdam edilmesi gerektiğinde, işveren bir işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturur.

Yukarıda belirtilen işyeri doktor / uzman yükümlülüğünün uygulanması için herhangi bir eşik olmadığını ve İSG Kanunu kapsamına giren tüm işverenler için geçerli olduğunu lütfen unutmayın. İşyeri hekimleri ve uzmanlarının görev, yetki ve yükümlülükleri İSG Kanununun 8. maddesi kapsamında daha ayrıntılı olarak düzenlenir ve bu konuda talebiniz üzerine daha fazla bilgi verilebilir.

2. İSG hizmetleri için destek

İSG Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlık, İSG hizmetlerinin uygulanması için aşağıdaki koşullara dayanarak işverenlere destek sağlayabilir:

• Ondan az çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılan işyerleri Bakanlığın desteğinden yararlanabilir. Ondan az çalışanı olan ve daha az tehlikeli işyeri olarak sınıflandırılan işyerleri de Bakanlığın olumlu kararıyla bu destekten faydalanabilir.

• Çalışanlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmediği tespit edilen işverenler bu tür mali destekten 3 yıl süreyle yararlanamayacak ve bu tespit zamanına kadar verilen tüm destek Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte uygulanabilir faiz.

Tehlike Sınıflarının Belirlenmesi

Yukarıda belirtilen işveren yükümlülükleri için, İSG Kanununun 9'uncu maddesi uyarınca, işyerlerinin tehlike sınıflarının, işyerinde yürütülen işin türü de dikkate alınarak bir tebliğ yoluyla Bakanlık tarafından belirlendiğini lütfen unutmayın. Genel olarak üç tür sınıf vardır: daha az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri. Henüz yeni bir tebliğ yayınlanmadığını lütfen unutmayın. Dolayısıyla, tehlike sınıflandırmasına ilişkin Tebliğ hükümlerine (25 Kasım 2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan) dayalı yeni bir ikincil mevzuatın bulunmaması durumunda, finansal kuruluşlar daha az tehlikeli işyerleri olarak kabul edilmektedir.

4.İşveren Tarafından Risk Değerlendirmesi

İSG Kanununun 10. Maddesi uyarınca, işverenlerin, işyerinde İSG'nin sağlanması için gerekli önlemleri ve koruyucu ekipmanları belirlemek amacıyla işyeri için bir risk değerlendirmesi yapması veya yapması gerekmektedir. Tehlike sınıflarının belirlenmesinde ve risk değerlendirmelerinin uygulanmasında uygulanacak ilke ve prosedürlerin ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak ikincil mevzuat ile daha da düzenlenir.

Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım

İSG Kanununun 11. maddesi uyarınca, işverenlerin acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımları belirlemeleri ve bunlara ilişkin gerekli tüm önlemleri almaları gerekmektedir.

6. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Raporlaması

İSG Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca, işverenler iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili raporları hazırlamak ve söz konusu Kanun hükümlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na raporlamakla yükümlüdür.

7.Tıbbi Muayene

İSG Kanununun 15. maddesi uyarınca işverenlerin,

Fantezi Kutu
Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın