İşkur Mesleki Eğitim Kursları

İşkur Mesleki Eğitim Kursları

İŞKUR’a İş Arayan Olarak Nasıl Kayıt Olunur?

Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir belge ile şahsen müracaat edebilirler ya da ekranda belirtilen internet adresinden "kullanıcı kaydı" oluşturarak kayıt olabilirler.

Kayıt Şartları Nelerdir?

14 yaşını doldurmuş olmak,

T.C. kimlik numarası yabancılar için İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yabancı kimlik numarasına sahip olmak,

Engelliler için "Sağlık Kurulu Raporu"na, eski hükümlüler için "Eski Hükümlü Belgesi"ne öncelik hakkına sahip olanlar için de bu durumları kanıtlayıcı belgeye sahip olmak gerekir.

İş Arayan Kaydı Nasıl Yapılmaktadır?

İşarayanı T.C. Kimlik Numarasına göre kaydı alınmaktadır.

İşsizlik ödeneği almak üzere müracaat eden yabancı kişiler ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre süresiz çalışma izni alan oturma ve çalışma izni almış yabancılar da kayıt edilmektedir.

Kayıt için beyan esas alınır.

En fazla 5 meslekten kayıt alınmaktadır.

Kayıt edilenlere Türk Meslekler Sözlüğündeki meslek kodu verilmektedir.

İş arayan Kaydı Geçerlilik Süresi Nedir?

İş arayanların kayıtlarını geçerlilik süresi, bir yıldan az olmamak kaydıyla İŞKUR tarafından belirlenmektedir.

Mesleki Eğitim Kursları Nedir?

İş gücü piyasasını nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak ve işsizlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerdir.

Mesleki Eğitim Kurslarının Uygulama Alanları Nelerdir?

İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde kurs düzenlenebilmektedir.

Mesleki Eğitim Kurslarının Uygulama Şekli Nedir?

Teorik ve uygulamalı eğitimlerden oluşan kurslar azami 160 eğitim günüdür. Bu eğitimler günlük en az beşten fazla sekiz saat ve haftada ise altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat olarak uygulanmaktadır.

Mesleki Eğitim Kurslarından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Kurslardan yararlanabilmek için öncelikli olarak aşağıda yer alan temel koşullar aranmaktadır;

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

c) Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

ç) Kurumca düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce katılmamış olmak,

d) İşve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşüne sahip olmak,

e) Emekli olmamak,

f) Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,şartları aranır.

Mesleki Eğitim Kurslarında Hizmet Alım yöntemi Nedir?

4734 sayılı yasa 22/ı bendi hükmü uyarıca aktif iş gücü hizmetleri yönetmeliği ve ilgili mevzuatı çerçevesinde "doğudan temin" usulü ile yapılmaktadır. Ayrıca yine ilgili mevzuat çerçevesinde işbirliği yöntemiyle de kurs düzenlenebilmektedir.

Mesleki Eğitim Kurslarında İstihdam Garantisi Nedir?

İstisnai durumlar hariç kursiyerlerin en az yüzde ellisi, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde iş başlatılmak şureti ile yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs süresi kadar istihdam edilir.

Engellilere Yönelik Kurslar Nelerdir?

Herhangi bir mesleği olmayan engellilere ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak ve bu suretle işe yerleştirilmelerini veya bağımsız çalışmalarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

Engellilere Yönelik Kurslardan Yararlanma Şartları Nelerdir?

Dezavantajlı gruplar arasında yer alan engellilere kurslardan yararlanma konusunda öncelik verilmektedir. Ancak bu grupta yer alanları kurslardan yararlanabilmesi için öncelikli olarak aşağıda yer alan temel koşulları taşımaları gerekmektedir;

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

c) Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

ç) Kurumca düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce katılmamış olmak,

d) İşve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşüne sahip olmak,

e) Emekli olmamak,

f) Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,artları aranır.

Hüülüere/ Eski Hüülüere Yöelik Kurslar Nelerdir?

Hükümlülere yönelik mesleki eğtim kursları tahliyelerine az süre kalan hükümlülerin, tahliyeleri sonrasıda ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonlarııkolaylaşımak amacıla düzenlenen eğtimlerdir. Bu eğtimler

Adalet Bakanlığıve sivil toplum kuruluşarıla işirliğ halinde düzenlenmektedir. Ceza evlerinde bulunanlara yönelik olarak düzenlenen bu tür eğtimler eski hükümlülere yönelik olarak da düzenlenmektedir.

Hüülüere/Eski Hüülüere Yöelik Kurslardan Yararlanma ŞrtlarıNelerdir?

Kurslardan yararlanabilmek için öncelikli olarak aşağıya yer alan temel koşullar aranmaktadır;

15 yaşını tamamlamış olmak,

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

Kurumca düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce katılmamış olmak,

İşve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışanı uygun görüşüne sahip olmak,

Emekli olmamak,

Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

şartları aranıyor.

Toplum Yararına Program (TYP) Nedir?

İşizliğn yoğn olduğ dönemlerde veya yerlerde doğudan veya yüklenici eli ile

toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşanları engelleyerek iş gücü piyasasına uyumları amaçlayan ve bunlara geçici gelir destek sağlayan programlardı.

Toplum Yararına Programı Uygulama Şekli Nedir?

Azami 9 ay süreyle haftada 45 saattir.

Toplum Yararına Programdan Yararlanma Şartları Nelerdir?

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak,

ç) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),

d) TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir sosyal yardım almamak.

İş başı Eğitim Programları Nedir?

Katılımcılara mesleki deneyim kazandırmak üzere, Kurumca belirlenen asgari şartları taşıyan iş yerlerinde iş başında verilen uygulamaya yönelik eğitimlerdir.

İş başı Eğitim Programları Uygulama Alanları Nelerdir?

2 ve üzerinde işi çalıştıran özel iş yerlerinde tüm mesleklerde uygulanmaktadır. Ancak vasıf gerektirmeyen işler için iş başı eğitim programı düzenlenmemektedir.

İşbaşı Eğitim Programları Uygulama Şekli Nedir?

Günlük en az beşten fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık kırk beş saatten ve toplamda yüz altmış fiili günden fazla olamaz.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları Nelerdir?

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan bağı olmamak.

İşbaşı Eğitim Programlarında İşbirliği Yapılabilecek Kurum/Kuruluşlar Kimlerdir?

İş başı eğitim programları hizmet akdiyle en az iki çalışanı bulunan özel sektör iş yerleri, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları noterler gibi iş yerlerinde düzenlenmektedir.

İş başı eğitim programına katılanları iş yerinin son 3 aylık ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.

Girişimcilik Programı Nedir?

Kendi işini kurmak isteyenleri genel girişimcilik hususlarında eğiterek; iş planlarını oluşturmaları KOSGEB ve benzeri finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak için yürütülen eğitim programlarıdır.

Girişimcilik Programları Uygulama Alanları Nelerdir?

Girişimcilik eğitimleri bir girişimci de bulunması gereken bazı özelliklerin kazandırılmasına yönelik olarak düzenlenen modül ya da modüllerden oluşmakmaktadır.

Girişimcilik Programlarından Yararlanma Şartları Nelerdir?

a) Kuruma kayıtlı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Girişimcilik eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak gibi temel şartlar aranmaktadır.

Ayrıca bu eğitimlere katılmak isteyenlerin işve meslek danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Çalışanların Mesleki Eğitimi Nası Uygulanmalıdır?

Çalışanların mesleki eğitimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli işer için gerekli mesleki eğitim belgelerini temin etmek üzere düzenlenen eğitimlerdir.

İşsizlik Ödeneği Hizmetleri:

İşsizlik sigortası kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen ve Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

İşsizlik Sigortası Kapsamında Hangi Çalışanlar Yer Almaktadır?

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan hizmet akdine dayalı olarak çalışan sporcu veya sanatçılar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açılanan sandıklara tabi sigortalıklar,

Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı kişiler, işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın