İdari Para Ceza İndirimi

İdari Para Ceza İndirimi

5510 Sayılı Yasa’nın idari para cezalarını düzenleyen 102. Maddesinin 2. Fıkrası 20-01-2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6570 sayılı yasa ile değiştirilerek bazı indirimler yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre,

1-İşe giriş bildirgeleri( 5510- 8/1 md.) ve genel sağlık sigortası bildirgesinin( 5510- 61.md)

2- İş yeri bildirgelerinin ( 5510- 11.md)

3-İşten ayrılış bildirgelerinin( 5510-9/1-a md.) Yasal süresi geçirildikten sonra, ilgililerce kendiliğinden, 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu fiillerden verilecek cezaların yasada öngörülen tutarların 1/4 oranına karşılık gelen miktar uygulanacaktır.
Bu indirimli uygulamadan yararlanmanın koşulları:

  • Yasal süre geçtikten sonra 30 gün içinde bildirimde bulunulmalı,
  • Bildirim ilgililerce, hiçbir denetim ve tespit olmadan ve mahkeme kararına dayanmadan kendiliğinden yapılmalı,
  • Kurumca verilecek idari para cezası, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmelidir.

B- 08-03-2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6283 sayılı yasa ile yine 102/ 1. maddesi J bendi değiştirilmiştir. Bu değişiklikle işten ayrılış bildirgesi vermemenin cezası indirilmiştir. Hizmet akdi ile çalışan sigortalıların(4/a maddesi kapsamında sigortalı olanlar), sigortalılığının sona erdiğine ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında daha önce her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmakta idi.
6283 Sayılı Yasa’nın 3. Maddesi ile idari para cezasının miktarı değişmiş ve ayrıca bir takvim ayında uygulanabilecek ceza için üst sınır getirilmiştir. Artık her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası yerine; asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası verilecektir. Ayrıca bir takvim ayında verilecek cezanın da, tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını ( yani 102 madde e bendinde belirtilen ceza tutarlarını) aşmaması gerekmektedir.
08-03-2012 tarihinden önce tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş cezalar için de değişiklik hükmü geçerli olacaktır. Ancak ödenmiş olan cezalar red ve iade olunmayacak veya mahsup edilmeyecektir.(6283 SY Geçici md. 1)


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın